CHEVY BLAZER LS 1998 SUV, V6, RED 123,000 Miles. $2,800. (860) 349-1575

(34185)